Termenii şi condiţiile de utilizare

Informare

Prin utilizarea site-ului danceschool.ro și/sau al oricărui alt serviciu oferit se consideră că ați citit, înțeles și acceptat integral termenii și condițiile de utilizare a site-ului.

Descrierea serviciului

Site-ul danceschool.ro oferă informații în mod gratuit tuturor celor care sunt interesați de desfășurarea activității școlii de dans Ecstatic Expansion, în vederea participării la cursurile și workshop-urile noastre. Alte servicii care vor fi implementate în timp în cadrul site-ului vor fi supuse acelorași condiții, în afară de cazul în care acestea vor avea condiții de folosire distinct formulate.

Site-ul danceschool.ro poate derula în orice moment campanii publicitare în orice secțiune din site. Campaniile derulate de danceschool.ro nu necesită acordul vizitatorilor.

Drepturi de autor

În cazul în care doriți sa preluați orice tip de conținut de pe danceschool.ro ne puteți contacta pe adresa contact@danceschool.ro. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul site-ului, în orice moment.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau a informațiilor puse la dispoziție prin intermediul site-ului într-un mod care încalcă legislația românească sau internațională în materie de drepturi de autor și proprietate intelectuală atrage răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

Este interzisă crearea de legături cu acest website de către alte website-uri fără un acord prealabil în scris. În situațiile în care acest lucru se petrece fără acordul scris, nu ne asumăm responsabilitatea pentru materialele postate pe site-urile neafiliate și ne rezervăm dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip.

Ne rezervăm dreptul de a împiedica prin orice mijloace și de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau a securității acestuia.

Disponibilitatea serviciului

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. Nu suntem răspunzători față de utilizatori pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

Limitarea răspunderii

Nu suntem răspunzători pentru niciun fel de pagube, directe, indirecte sau accidentale, care au rezultat din utilizarea informațiilor și conținutului de pe acest site. Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. Ne rezervăm dreptul de a șterge de pe site acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanții.

Notificare privind protectia datelor cu caracter personal
Sagi Art SRL

Colectarea datelor cu caracter personal, stocarea lor în condiții de siguranță, modul de folosire a lor și condițiile în care le putem divulga altora, se aplică conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Scopurile și condițiile prelucrării datelor personale conform prezentei notificări se aplică asupra tuturor datelor personale furnizate societății Sagi Art SRL.

Prin această notificare sunteți informați cu privire la scopurile și condițiile prelucrării datelor personale de către Societatea Sagi Art SRL, prin oferirea de date cu caracter personal prin intermediul formularelor de înscriere sau a altor documente, disponibile în cadrul unei relații contractuale cu Societatea Sagi Art SRL, inclusiv prin contactarea noastră pe website-ul danceschool.ro, telefonic, sau prin intermediul unor rețele de socializare Facebook, cu excepția situației în care Societatea Sagi Art SRL vă informează cu privire la alte scopuri și condiții particulare aplicabile într-o situație anume.

Societatea Sagi Art SRL, va putea în conformitate cu prevederile legale, să efectueze orice verificări și/sau să obțină informații despre dumneavoastră de la orice instituție competentă, registru public, arhivă, baza de date electronică sau terț abilitat, deținător de astfel de informații. Atunci când legea impune consimțământul dumneavoastră, verificarea și/sau obținerea de informații se va efectua numai pe baza consimțământului dumneavoastră în acest sens.

1. Scopurile prelucrării datelor personale și temeiul juridic al prelucrării

1.1 Scopurile prelucrării

În calitate de potențial client, cursant, beneficiar real al cursurilor de dans, împuternicit sau reprezentant legal/conventional (desemnat în scris sau prin alt mod), Societatea Sagi Art SRL colectează, utilizează și divulgă datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

1.1.1 Verificarea identității și facilitarea începerii, desfășurării, continuării sau încetării relației contractuale ce face obiectul cererii, mai precis, pentru procesarea și comunicarea de oferte privind serviciile Societății sau cele intermediate de Societate conform solicitării clienților sau potențialilor clienți, furnizarea de răspunsuri la cererile individuale ale clienților, inclusiv a aspectelor ce țin de management, planificare, organizarea și încetarea contractului;

1.1.2 Procesarea cererii privind prestarea serviciilor furnizate, respectiv a proceselor administrative și de suport legate de furnizarea serviciilor solicitate, furnizarea efectivă a serviciilor solicitate, efectuarea de operațiuni în vederea asigurării participării cursanților la cursuri și workshop-uri, etc.

1.1.3 În legătură cu orice pretenție, acțiune sau procedură (inclusiv, dar fără a ne limita la redactarea și revizuirea documentelor, întocmirea documentației necesare întocmirii unei tranzacții judiciare sau extrajudiciare, obținerea de consultanță juridică și facilitarea soluționării litigiilor) și/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor noastre contractuale și legale;

1.1.4 Colectarea oricăror feluri de debite și recuperarea creanțelor datorate Societății, născute ca urmare a prestării serviciilor furnizate sau având altă natura juridică;

1.1.5 Gestiune contabilă, administrativă și economico-financiară, în vederea organizării și conducerii contabilității financiare și gestionării clienților și a serviciilor contractate;

1.1.6 Îndeplinirea obligațiilor legale ale Societății privind arhivarea documentelor și informațiilor;

1.1.7 Luarea măsurilor necesare conform legii de cunoaștere a clientelei, prevenirea și combaterea spălării banilor, precum prevenirea și combaterea finanțării actelor de terorism;

1.1.8 Cooperarea cu autoritățile relevante în aplicarea legii și în cadrul cercetărilor efectuate;

1.1.9 Conformarea cu oricare reguli, legi și reglementări, coduri sau practici, regulamente ori directive aplicabile Societății;

1.1.10 Efectuarea de cercetări și/sau analize în scopuri statistice;

1.1.11 În scopuri de marketing direct (inclusiv profilarea legată de marketing), pentru evaluarea nevoilor și furnizarea de recomandări cu privire la tipuri de servicii ce se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastră, pentru crearea de servicii cu un grad cât mai înalt de satisfacție, respectiv gestionarea clienților și a evaluării creșterii gradului lor de satisfacție, pentru transmiterea de comunicări legate de evenimentele organizate de către Societate, noi servicii ale Societății, știri, activități ale Societății, în vederea introducerii și oferirii de servicii noi, întelegerii cât mai bune a comportamentului clienților, a preferințelor și tendințelor pieței și a revizuirii, dezvoltării și îmbunătățirii calității produselor și serviciilor noastre.

1.2 Temeiul legal al prelucrării

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor fi prelucrate de către Societatea Sagi Art SRL, după caz, pe baza:

1.2.1 Nevoii de executare a contractului și procesării cererii de furnizare de cursuri și workshopuri

1.2.2 Necesitatea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Societății.

1.2.3 Intereselor legitime, mai precis interesul Societății de a-și desfășura activitatea comercială cu buna credință, în conformitate cu standardele și reglementările legale aplicabile în privința asigurării calității educației, cu respectarea reglementărilor interne și a celor ce țin de relațiile cu clienții

1.2.4 Consimțământului, mai exact, pe baza consimțământului explicit al dumneavoastră

2. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

2.1 Datele cu caracter personal nu vor fi dezvăluite altor persoane, cu excepția împuterniciților și partenerilor contractuali ai Societății, care au acces/necesită acces la aceste informații în contextul serviciilor lor și a cazurilor în care Societatea trebuie să respecte obligații impuse de legislația în vigoare prin transmiterea datelor unor autorităti, agenții sau alte organisme publice, în cazul cărora se impune divulgarea datelor cu caracter personal.

2.2 În cadrul operațiunilor de prelucrare, pentru scopurile meționate mai sus (după caz), vom divulga date personale către anumite persoane fizice sau juridice (destinatari), astfel încât, spre exemplu, respectivii destinatari să ne poată furniza servicii necesare prestării serviciilor contractate de dumneavoastră sau conexe operațiunilor de prelucrare, ori să ne îndeplinim obligații legale sau contractuale în scopurile menționate mai sus, după caz, după cum urmează:

-Agenți, contractori, furnizori de servicii care asigură serviciile operaționale ale Societății, precum telecomunicații, IT, plăți, prelucrare date, stocare, arhivare, marketing și publicitate, servicii aferente asistenței pentru clienți sau alte servicii către Societate;

-Orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potențial) pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care pot include orice fuziune, achiziție sau oricare cesiune sau vânzare de bunuri) ce implică Societatea și/sau activele sale;

-Consilieri profesioniști precum experți, contabili, auditori sau avocați;

-Autorități relevante de reglementare, ministere, consilii statutare sau autoritățile și/sau agențiile responsabile cu aplicarea legii, la nivel local sau internațional, pentru a ne conforma oricăror directive, regulamente, legi, reguli, ghiduri, reglementări sau scheme emise sau administrate de oricare dintre acestea, în măsura în care sunt aplicabile Societății;

-Oricare altă persoană față de care ne-ați autorizat să dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal.

3. Transferul către terțe țări și măsuri de siguranță

În funcție de locațiile în care se află serverele colaboratorilor Societății sau ale împuterniciților săi, pe care vor fi stocate datele, sau de locul în care se află anumiți destinatari ai datelor, este posibil ca anumite date personale să fie transferate, după caz, în alte state membre ale Uniunii Europene, sau ale Spatiului Economic European.

În situația în care, cu titlu excepțional, suplimentar față de cele prevăzute mai sus, în vederea executării unui contract și/sau a unor obligații asumate față de terți, Societatea efectuează din proprie inițiativă sau la inițiativa unui terț, un transfer de date cu caracter personal ce vă afectează sau privește, într-un stat terț, vor fi implementate măsuri de protecție determinate în situația unui astfel de transfer, iar dumneavoastră veți fi notificați în consecință.

4. Perioada stocării datelor/Criteriile determinării perioadei de stocare

4.1 Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile contractuale asumate față de dumneavoastră, mai precis pentru o perioadă egală cu perioada stabilită de cerințele legale de păstrare a informațiilor în acest sector. După prelucrarea/procesarea cererii, Societatea este îndreptățită să prelucreze în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada aferentă termenului de prescripție a eventualelor drepturi sau obligații, conform normelor procedurale impuse de legislația română civilă și/sau penală.

4.2 Societatea va desfășura periodic sesiuni de revizuire a datelor personale prelucrate în vederea asigurării faptului că datele sau anumite categorii de date personale prelucrate nu sunt păstrate mai mult timp decât este necesar. Prin urmare, societatea va putea dispune periodic ștergerea anumitor date/categorii de date (spre exemplu, în măsura în care stocarea acestora nu mai este necesară pentru scopurile în care au fost colectate sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce țin de arhiva societății și arhivarea documentelor financiar-contabile justificative, etc.)

4.3 Pentru a determina perioada pentru care vor fi stocate datele, luăm în calcul durata contractuală, până la executarea/expirarea obligațiilor contractuale, precum și termenele de arhivare.

4.4 În situația în care sunteți de acord ca datele dumneavoastră să fie folosite în scopuri de marketing direct, vă informăm că perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este de 2 ani. Prelucrarea va înceta imediat ce vă exercitați dreptul de opoziție sau vă retrageți consimțământul (dat fiind ca aceste prelucrări se întemeiază exclusiv pe consimțământul dumneavoastră). Vom desfășura periodic sesiuni de revizuire a datelor personale prelucrate în vederea asigurării faptului că datele sau anumite categorii de date personale prelucrate nu sunt păstrate mai mult timp decât sunt efectiv necesare.

5. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată, cu privire la datele cu caracter personal

Aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:

Dreptul de acces

Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

a) scopurile prelucrării;

b) categoriile de date vizate;

c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele le-au fost sau urmează să fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;

d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează ca vor fi stocate datele sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

e) dreptul de a solicita Societății rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării datelor referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

g) în cazul în care datele nu sunt colectate de la dumneavoastră, orice informații disponibile privind sursa acestora;

h) existența (dacă este cazul) a unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum si, cel putin in cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizata și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Societatea furnizează la cerere o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate Societatea poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obține de la Societate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Tinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Aveți dreptul de a obține din partea Societății ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care exista unul dintre următoarele motive:

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(b) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

(c) vă exercitați, în orice moment, dreptul la opoziție, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrărilor întemeiate pe interesul legitim al Societății, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor prelucrări și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;

(d) vă exercitați, în orice moment dreptul la opoziție, cu privire la prelucrarea în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv;

(e) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(f) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Societății;

În anumite situații, legea prevede anumite limitări în privința exercitării acestui drept, spre exemplu, prin excepție, ștergerea datelor nu se va putea face de îndată, iar societatea poate refuza ștergerea datelor, dacă prelucrarea (stocarea) este necesară pentru respectarea unei obligații legale (spre exemplu, activități legate de arhiva societății), pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța de către Societate ori pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care este aplicabil unul dintre următoarele cazuri:

(a) contestați exactitatea datelor – restricționarea se va aplica pentru o perioadă care să îi permită Societății să verifice exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c) Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, iar dumneavoastră i le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(d) v-ați opus din motive legate de situația particulară în care vă aflați împotriva prelucrării întemeiate pe interesul legitim al Societății, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor prelucrări – restricționarea se va aplica pentru o perioada care să îi permită Societății să verifice dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată conform celor de mai sus, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat Societății, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Societății, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe necesitatea executării unui contract, iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului la portabilitate aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la Societate acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Exercitarea acestui drept nu aduce atingerea dreptului la ștergerea datelor și nici drepturilor și libertăților altora.

Dreptul la opoziție

În orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării întemeiate pe interesul legitim al Societății, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor prelucrări. Într-un asemenea caz Societatea nu va mai prelucra datele, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea datelor are drept scop marketing-ul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketing-ul direct respectiv, iar Societatea nu va mai prelucra datele cu caracter personal în asemenea scopuri în nicio situație.

Mai mult, în cazul în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a fi prejudiciat în vreun fel.

Conform legii, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efecutate de către societate înainte de retragerea consimțământului.

Vă puteți exercita oricând, oricare dintre drepturi, vă puteți accesa și actualiza oricând datele sau obține informații suplimentare prin contactul pe adresa de email contact@danceschool.ro. Veți primi informații privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri referitoare la drepturile dumneavoastră, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Conform legii, această perioadă poate fi prelungită cu doua luni atunci cand este necesar, tinându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. Veți fi informat cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, inclusiv asupra motivelor întârzierii. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil. De asemenea, dacă nu luăm măsuri cu privire la cererea care ne-a fost înaintată, veți fi informat, fără întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care Societatea nu ia măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

Dreptul de a depune o plângere.

În cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată au fost încălcate, vă puteți adresa oricând, cu o plângere sau sesizare în acest sens, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania (fax: +40 318 059 602, email: anspdcp@dataprotection.ro). De asemenea, puteți introduce o acțiune în justiție, pe rolul instanțelor judecătorești competente.

6. Necesitatea furnizării datelor și consecințele neîndeplinirii unei asemenea obligații

Furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligație legală în privința scopurilor menționate. În consecință, refuzul de a furniza datele personale în mod corect și complet pentru scopurile menționate mai sus poate împiedica Societatea să-și îndeplinească în mod corespunzător obligațiile contractuale sau legale și va putea avea drept consecință imposibilitatea contractării de către dumneavoastră a serviciilor Societății, sistarea sau restricționarea serviciilor de formare profesională, după caz.

7. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afecteaza în mod similar într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia:

a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și Societate;

b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică Societății și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor dumneavoastră legitime;

c) are la bază consimțământul explicit al dumneavoastră.

În cazul în care veți fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform celor de mai sus, veți avea de asemenea dreptul de a obține intervenția umană din partea Societății, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta respectiva decizie.

8. Securitatea datelor cu caracter personal

Societatea Sagi Art SRL va depune toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri de securitate adecvate, în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.